TELEM d.o.o.
V borovju 8
2000 Maribor

T: (02) 228 44 10
F: (02) 228 44 20
E: info@telem.si

 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

   2019   

© 2019 by Telem d.o.o.

Vse pravice pridržane

Energetika - podrobnosti

Naše storitve na področju energetike so usmerjene predvsem na hidroelektrarne, vendar smo prisotni tudi na drugih energetskih objektih, kot so termoelektrarne, nuklearne elektrarne in bioplinarne. Zaradi posebnosti takšnih postrojenj smo se specializirali za široko paleto storitev, od specifične merilne opreme do zahtevnih regulacijskih aplikacij. Strankam ponujamo celovite rešitve, od idejne zasnove, preko projektiranja, izvedbe in nadzora, do spuščanja v pogon in strokovne podpore.

 

Celoten portfelj našega delovanja smo razdelili na tri osnovna področja in sicer:

hidromehanska oprema,
drenažni sistemi,
žerjavi.
 

Ne glede na področje, končni izvedbeni produkt sloni na kvalitetni merilni opremi, strokovni montaži in uporabi najsodobnejših rešitev v fazi projektiranja in izdelavi obdelovalnih, upravljanih ali regulacijskih aplikacij. Groba selekcija merilne in krmilne opreme ter aplikativnih storitev, katero ponujamo je:

 • merilna oprema meritve vodostajev (do 0.01% natančnosti),

 • merilna oprema meritev položaja zapornih organov (segmentne in tablaste zapornice – do 0.044° natančnosti),

 • merilna oprema meritve pretoka (preko meritve tranzientnega časa – do 0.5% natančnosti),

 • upravljanje in regulacija zaporih organov (mehanski pogoni, hidravlični pogoni),

 • regulacija paralelnega premika zapornih organov,

 • nadzor in zaščita tlačnih cevovodov,

 • regulacija drenažnih sistemov,

 • elektro projektiranje (PGD, PZI, PID, NOV),

 • pisanje razpisne dokumentacije in ostale dokumentacije, ki jo tako zahtevni projekti potrebujejo,

 • elektrifikacija in upravljanje portalnih in mostnih žerjavov ter

 • testiranja, zagon in šolanje uporabnikov


Ukvarjamo se tudi z avtomatizacijo malih hidroelektrarn (MHE). Izdelamo elektro projekt ter programsko opremo na nivoju krmilnika ter nadzornega sistema. Izdelava elektro projekta zavzema krmiljenje in nadzor s PLC krmilnikom, močnostni del za motorje in generator, merilne sisteme in periferijo ter zaščito za generator, turbino in zapornice. Pri izdelavi programske in nadzorne opreme so najpomembnejši segmenti naše ponudbe:

 • turbinska regulacija,

 • nadzor vzbujanja za generator,

 • nadzor zapornic,

 • čistilne grablje,

 • hidravlika,

 • daljinski nadzor (internet, SMS, GPRS),

 • grafični zapis vseh merjenih parametrov in izhodov regulatorjev,

 • zapis vseh alarmov,

 • zapis vseh manipulacij na sistemu,

 • elektro projektiranje (PGD, PZI, PID, NOV),

 • merilna, procesna in analitična oprema (tehnično podporo, parametrizacijo, dobavo),

 • izdelava elektro omar, dobava elektro opreme, elektrifikacija,

 • testiranja in zagon ter šolanje uporabnikov.


Biomasa je biološki material, ki izvira iz lesa, trave energetskih rastlin, rastlinskih olj ipd. Na svetovni ravni z biomaso pokrijemo okrog 7-10 odstotkov energetskih potreb, večino katere pridobimo iz:  

lesa iz gozda (hlodi, vejevje, grmovje) in
industrijskih lesnih odpadkov (odpadni kosi, žagovina, lubje in odpadni proizvodi iz lesa kot so gajbice, palete ipd.). 
 

Z lesno biomaso primarno pridobivamo toploto, ki jo nato lahko uporabimo za ogrevanje ali pa tudi za proizvodnjo električne energije. Pri proizvodnji toplotne energije imamo izkušnje predvsem z avtomatizacijo večjih kotlov na lesno biomaso. Osnovi sestavni deli kotla so podkurišče, potujoča rešetka, kurišče ter izmenjevalec toplote. Zraven omenjenega so drugi pripadajoči deli takšnega kotlovskega sistema še zalogovniki goriva, dozirni sistem, odpepeljevanje, vrečasti filter, kotlovski čistilni sistem in transport energije. Takšen večji kotlovski sistem je mogoče priklopiti tudi na vročevodno/vročeparno turbino, ki proizvaja električno energijo. Obvezni dodatni sistem, ki je je v tem primeru potreben, predstavlja hladilni sistem.


Naftna industrija je globalna industrija, ki vključuje procese pridobivanja, predelave, transporta in trženja naftnih derivatov. Naše podjetje v tem sektorju deluje predvsem na področju čistilnih naprav v predelovalni industriji in vzorčevalnih sistemov. Naftni derivati so razdeljeni v tri osnovne kategorije - lahki destilati, srednji destilati ter težki destilati in ostanek. Kategorije se medsebojno ločijo po postopkih destilacije in ločevanja surove nafte na frakcije. Frakcioniranje je proces ločevanja določene količine zmesi v manjše količine zmesi (frakcije), ki imajo drugačne lastnosti. Ker pa je postopek frakcioniranja surove nafte zapleten in poteka pri visokih temperaturah in pritiskih moramo zaradi nadzora le-tega sproti opravljati laboratorijske meritve vzorcev. Pogostost jemanja vzorcev je različna in se razlikuje od tipa medija vzorca. Vzorci se lahko tako jemljejo dnevno, tedensko ali mesečno.

Ponašamo se tudi z referencami dobave in nadzora nad montažo zaprtih vzorčevalnih sistemov v sodelovanju s podjetjem Dopak. Kot nosilec posla smo izvedli tudi čistilno napravo za obdelavo odpadne lužine.

 

Na področju energetike se ukvarjamo tudi s tehnologijami za učinkovito rabo energije. Učinkovita raba energije na področju energetike med drugim obsega tudi integracijo kogeneracijskih naprav SPTE (soproizvodnja toplotne in električne energije). Pri tem lahko izvedemo tako avtomatizacjo kotlovnic, kot tudi nadzor nad porabo energije. Pripravljamo tudi vso potrebno dokumentacijo za priključitev na distribucijsko omrežje.

telem